Φαρμακείο Καλογερόπουλου

17673 Αθήνα
Δημοσθένους 234
τηλ 210942 3220