,

Φαρμακείο Κυπρίδου Άννας

Φράγκων 1
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310532567