,

Φαρμακείο Μαρίας Γ. Καρακεσίσογλου-Τσιμοπούλου

Τηλ : 2396022095

ΤΚ 57006