,

Φαρμακείο Παπαναστασίου Ιωάννης

Κωνσταντινουπόλεως 80, Ιπποκράτειο
54642 Θεσσαλονίκη
τηλ 2310831614