Ανατολικής Θράκης 48
54453 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310919030