,

Καλούδη Κωνσταντία και Ζούμα Σταματία ΟΕ

Ορφέως 28
69132 Κομοτηνή Ροδόπης
τηλ.2531024640