,

Φαρμακείο Δρικάκη Κονδυλίας

Γκλαβάνη και Αλεξάνδρας 122

38221 Βόλος

Τηλ.: 2421033121