Πρατίνου , Στράβωνος 32
11634 Αθήνα
τηλ.2107235028