,

Φαρμακείο Ζέζου Πέτρου

Σινώπης 3Α

52100 Μανιακοί Καστοριάς

τηλ 2467080166