,

Φαρμακείο Κατοπώδη Μαρία

Φιλικής Εταιρείας 7

17341 Αθήνα

τηλ 2109310463