,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΤΑΚΟΥΔΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Πλατεία Παραμάνας 14
57001 Θέρμη
τηλ.2310462462