Φαρμακείο Μελίδου

Φιλικής Εταιρίας 1
65403 Καβάλα
τηλ 251083 2484