,

Φαρμακείο Ναισίδου Ανδρονίκης

Βιζύης 22 κάτω Τούμπα

54454 Θεσσαλονίκη

Τηλ.:  2310925569