,

Φαρμακείο Παπαγιουβανή Δημήτρη

63003 Στρατωνίκι

Χαλκιδική

Τηλ.: 2376041441