,

Φαρμακείο Φανουλάς Σπυρίδων

Βασιλικής Ταβάκη 34
57001 Θέρμη
τηλ 2310466575