Φιλικής εταιρίας 9

65403 Καβάλα

τηλ . 2510222014